एमालेको दशौं महाधिवेशन बुटवलमा हुने

83
sf7df8f}F, !% c;f]h . g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -g]skf–Pdfn]_n] z'qmaf/ nlntk'/sf] uf]bfj/Ll:yt ;g/fOh ;Dd]ng s]Gb|df cfof]hgf u/]sf] ljwfg dxflwj]zgdf ;Daf]wg ub}{ kf6L{ cWoIf Pj+ k"j{ k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL . t:jL/ M rGb|snf If]qL, /f;;

काठमाडौं १८ असोज । नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन बुटवलमा हुने भएको छ । आइतबार गोदावरीमा सकिएको पहिलो विधान महाधिवेशनको समापन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै परिर्वतन भएन भने बुटवलमा महाधिवेशन हुने बताए ।

नेताहरुका अनुसार बुटवलमा महाधिवेशन गर्ने छलफल भएको छ, तर निर्णय भइसकेको छैन ।